Category: Соціологія

Сутність суспільства як соціального феномену

Суспільство — сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною...

Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження

Соціологічна думка від свого зародження постійно намагалася пізнати, осмислити сутність, основні засади функціонування, найхарактерніші особливості суспільства як соціального феномену. Так, античні філософи, зокрема Арістотель,...

Функції соціології

Функція (з лат. functio — виконання, відповідність, здійснення, відображення) — обов’язок, значення, призначення, роль. Зв’язки соціології з життям суспільства, її соціальна роль визначається, насамперед,...

Структура соціології

1) Теоретична соціологія — це багатоманітні концепції, що розглядають різні аспекти соціального розвитку суспільства, а саме: всю сферу соціального життя — соціальні спільноти, соціальні відносини,...

Рівні соціології

Виділяють два напрямки — мікросоціологію і макросоціологію. Дослідник-мікросоціолог фокусує свою увагу на індивідах, їх поведінці, мотивах і тих сенсах, які люди вкладають у взаємодію....

Категорії соціології

Категорії, поняття кожної науки відображають внутрішні зв’язки, якості об’єктивної реальності, яка була виділена практичною діяльністю людей і стала об’єктом даної науки. Питання про категорії...

Об’єкт і предмет соціології

Як і будь-яка наука, соціологія неможлива без об’єкта і предмета свого вивчення.Об’єкт соціології — це вибраний, вмотивовано обмежений елемент реальності, який вирізняється у навколишньому...

Соціологія як наука

Соціологія (від лат. societas — суспільство та гр. — logos наука) — дослівно — “наука про суспільство”. Цей термін був запроваджений у середині XIX...

Література

Аберкомби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь: Пер с англ. / Под ред. С.А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1997. – 420...