Category: Економіка

Терміни з економіки підприємства

Абсолютний ефект характеризує загальну чи питому його величину, яку має підприємство від своєї діяльності протягом пев­ного часу. Абсолютний рівень характеризує якість виробу певного виду,...

Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємства

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів підприємницької та іншої діяльності. В Україні, де протягом ба­гатьох десятиріч...

Симптоми прояву банкрутства

Існують        цілком    конкретні    симптоми    настання тотальної заборгованості і повної неплатоспроможності підприємства (орг ції) До них належать:  зменшення обсяпв реалізації продукції; спад попиту на продукцію;...

Суть банкрутства і чинники, що його спричиняють

Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспро­можність підприємства (організації) задовольнити ви­моги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові...

Суть механізму санації

Санація – це комплекс послідовних взаємозв’язаних заходів фінансово – економічного, виробничо-технічного, організа­ційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або...

Розробка і здійснення програми реструктуризації підприємства

Реструктиризація підприємств здійснюється після занесення їх до реєстру неплатоспроможних субєктів господарювання і поглибленого аналізу фінансово- господарської діяльності з  висновками про можливі напрямки фінансового оздоровлення....

Види реструктуризації, їх характеристика

Реструктуризація підприємства спрямовується на розв’язання двох основних завдань: по-перше якнайскоріше забезпечити виживання під­приємства; по-друге, відновити конкурентоспроможність підпри­ємства на ринку. Відповідно до цих завдань і...

Наслідки реструктуризації

Наслідками успішного проведення реструктуризації є створення поноці нних суб єктів  дприємницької діяльності здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки й виробляти конкурентоспроможну...

Сутність і необхідність реструктуризації підприємства

Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо­мічного потенціалу країни безпосе­редньо пов’язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом за­гальної стратегії розвитку первинних...